Hoppa till det huvudsakliga innehållet

Allmänna affärsvillkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

1 § Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du sluter med oss som leverantör (Apalis Home GmbH) via webbplatsen www.micasia.se. Om inte annat överenskommits, motsägs inkluderingen av alla villkor som du kan ha tillämpat.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalsbildning

(1) Avtalets föremål är försäljning av varor.

(2) Så snart respektive produkt har placerats på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal enligt de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via varukorgssystemet online enligt följande:
De varor som är avsedda för köp läggs i ”varukorgen”. Du kan använda lämplig knapp i navigeringsfältet för att ta fram ”Varukorgen” och göra ändringar där när som helst.
När du har öppnat sidan ”Kassa” och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor visas sedan all orderdata igen på orderöversiktssidan.
Om du använder ett direktbetalningssystem (t.ex. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalningsmetod kommer du antingen att tas till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller så kommer du först att omdirigeras till leverantörens webbplats för direktbetalningssystemet.
Om du skickas vidare till respektive direktbetalningssystem gör du ett lämpligt val eller anger personuppgifterna där.
Du kommer då att dirigeras tillbaka till orderöversiktssidan i vår onlinebutik. Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera alla uppgifter igen, ändra på dem (även genom att använda webbläsarens ”tillbaka”-funktion) eller ångra köpet.
Genom att lämna beställningen via ”köpa”-knappen förklarar du att du accepterar erbjudandet på ett juridiskt bindande sätt, varvid avtalet bildas.

(4) Dina önskemål om utarbetande av ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi ger dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar.

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av alla uppgifter som krävs i samband med avtalets ingående sker via e-post, i vissa fall automatiskt. Du måste därför försäkra dig om att den e-postadress du har gett är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt garanterad och i synnerhet att det inte hindras av SPAM-filter.

3 § Individuellt utformade varor

(1) Du lämnar lämpliga uppgifter, texter eller filer som krävs för den individuella utformningen av varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post senast direkt efter avtalets ingående. Alla våra specifikationer för filformat måste följas.

(2) Du åtar dig att inte överföra data vars innehåll gör intrång i tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrätt, varumärkesrätt) eller bryter mot befintliga lagar. Du befriar oss uttryckligen från alla anspråk från tredje part som görs gällande i detta sammanhang. Detta gäller även kostnaderna för det juridiska ombud som krävs i detta sammanhang.

(3) Vi kontrollerar inte de överförda uppgifterna för att se om innehållet är korrekt och tar inget ansvar för fel i detta avseende.

4 § Retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån det gäller anspråk från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 5 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2) Som konsument ombeds du kontrollera varan med tanke på fullständighet, uppenbara defekter och transportskador omedelbart vid leverans och att informera oss och transportören om eventuella reklamationer så snart som möjligt. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

§ 6 Val av lag, plats för fullgörande, plats för jurisdiktion

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs (förmånsprincipen).

(2) Platsen för utförandet av alla tjänster som härrör från affärsrelationen med oss och jurisdiktionsorten är vårt registrerade kontor om du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller vanliga hemvist inte är känd vid tidpunkten för talan. Befogenheten att överklaga till domstolen vid en annan laglig jurisdiktion förblir opåverkad.

(3) Bestämmelserna i FN:s försäljningskonvention gäller uttryckligen inte.

II. Information

1. Säljarens identitet

Apalis Home GmbH
Königsbrücker Str. 34
01099 Dresden
Tyskland
Telefon: +49(0)351 26170330
E-post: info@micasia.se

Alternativ tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform) som kan nås på https://ec.europa.eu/odr

Vi är inte villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljenämnder.

2. Information om ingående av avtal

De tekniska stegen för avtalets ingående, själva avtalets ingående och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med reglerna ”Avtalsbildning” i våra allmänna villkor (del I.).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtalsspråket är svenska.

3.2. Vi sparar inte hela avtalstexten. Innan du skickar beställningen via varukorgssystemet online kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen kommer beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lagen om distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

3.3. Om du begär ett erbjudande utanför varukorgssystemet online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Väsentliga egenskaper hos varan eller tjänsten De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsten finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1. Priserna som anges i respektive erbjudanden samt leveranskostnaderna representerar totalpriser. De innehåller alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Leveranskostnaderna ingår inte i köpeskillingen. Via en knapp men en särskild beteckning på vår webbplats eller i respektive erbjudande får du åtkomst och blir legitimerad under beställningsprocessen och såvida inte leveransen är kostnadsfri står du för kostnaderna.

5.3. Om leverans sker till länder utanför EU kan ytterligare kostnader som vi inte ansvarar för uppstå, till exempel tullavgifter, skatter eller avgifter för penningöverföring (banköverföring eller växelkursavgifter) vilka du måste stå för.

5.4. Du måste stå för kostnaderna för penningöverföringen (banköverföring eller växelkursavgifter) i de fall leveransen sker till ett EU-medlemsland men betalningen har gjorts utanför Europeiska unionen.

5.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.6. Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten förfaller betalningsanspråken från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuella befintliga leveransrestriktioner hittar du under en knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2. Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under transporten övergår till dig först när varan har överlämnats till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du på egen hand har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av entreprenören eller annan person som ansvarar för att utföra transporten.

7. Lagstadgat ansvar för fel

Ansvar för defekter baseras på ”Garanti”-bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Senaste uppdateringen: 2019-10-23